Oulun NMKY ry:n Säännöt

Yhdistyksen Taloussääntö

Yhdistyksen säännöt

1.§ Yhdistyksen nimi on Oulun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

Yhdistys käyttää epävirallisia lyhenteitä Oulun NMKY ry, ONMKY ry, ONMKY ja Ynni.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Oulun kaupunki ympäristöineen.

Yhdistyksen jäsenyyksistä muihin yhdistyksiin päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto – Förbundet mellan Finlands Kristliga Föreningar av Unga Män ry:een.

2.§ Yhdistys hyväksyy pääohjeekseen NMKY:n Maailmanliiton perussäännön, Pariisin Basiksen.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kansainvälisen NMKY-liikkeen paikallisyhdistyksenä ensisijaisesti paikkakunnan nuorison hengelliseksi, henkiseksi ja fyysiseksi parhaaksi.

3.§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellisiä kokouksia, kuoro- ym. kulttuuri-, opinto-, liikuntakasvatustoimintaa, leirejä, luentotilaisuuksia ja kurssitoimintaa, kerho- ja harrastusryhmätoimintaa, partio- ja kilpailutoimintaa, matkoja ja retkiä jäsenilleen sekä muuta vastaavaa paikallisen nuorison tarvitsemaa harrastustoimintaa. Lisäksi yhdistys osallistuu NMKY-liikkeen kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, talkoita, pienimuotoista jäsentuotteiden myyntiä rahankeräyksiä ja arpajaisia saatuaan niihin viranomaisilta tarvittavan luvan. Yhdistys voi kantaa järjestämissään tilaisuuksissa kolehteja ja vastaanottaa seurakuntien yleisissä jumalanpalveluksissa kannettuja kolehteja, harjoittaa majoitus-, kahvila- ja leirikeskustoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus ostaa, omistaa ja myydä osakkeita, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, ostaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja huoneistoja sekä vuokrata toimintaan tarvittavia toimitiloja ja laitteita.

Eri toimintamuodot voivat järjestäytyä rekisteröimättömiksi osastoiksi, jotka toimivat yhdistyksen hallituksen hyväksymien osaston sääntöjen mukaisesti.

4.§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavat.

Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle 18-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavat.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun. Sekä varsinaisen jäsenen että nuorisojäsenen ainaisjäsenmaksun suuruus on kulloinkin voimassa olevan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu kymmenkertaisena. Kannatusjäsenet maksavat vuotuisen kannatusjäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5.§ Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

6.§ Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus ja jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä lisäksi äänioikeus. Kaikilla äänioikeutetuilla jäsenillä on yksi ääni. Jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos ne on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaan.

7.§ Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset, jotka hallituksen kutsusta on kutsuttu näiden sääntöjen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava hallituksen päättämässä, yleisesti jäsenistön keskuuteen leviävässä lehdessä aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- tai huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös.
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle
  2. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  3. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuuden viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi haluttavat asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8.§ Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja seitsemän yhdistyksen syyskokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallitus tulee valita mahdollisuuksien mukaan edustuksellisesti huomioiden yhdistyksen eri toiminta-muodot. Hallituksen jäsenten ja yhdistyksen puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi vuotta. Joka toinen vuosi erovuorossa on puheenjohtaja ja kolme jäsentä, joka toinen vuosi neljä jäsentä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi alkaen jäsentensä valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan ja kutsuu sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien puolet sen jäsenten koko lukumäärästä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi nimittää avukseen toimikuntia.

9.§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10.§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen erikseen nimeämän henkilön kanssa.

11.§ Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12.§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys lakkaa tai purkaantuu, siirtyy sen omaisuus Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto – Förbundet mellan Finlands Kristliga Föreningar av Unga Män ry:lle käytettäväksi Oulun NMKY ry:n tarkoituksen mukaiseen nuorisotyöhön Oulussa. Ellei mainittua liittoa silloin ole olemassa, siirtyy omaisuus Oulun Evankelisluterilaisille seurakunnille käytettäväksi samaan tarkoitukseen Oulussa.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Oulun NMKY ry:n ylimääräisissä kokouksissa 29.9.2005 ja 20.10.2005 sekä rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 21.11.2005.

PETTERI JUUSOLA                               KARI METTOVAARA
puheenjohtaja                                         sihteeri